تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله  با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص نشتی لوله آب از لکه،
آسیب و یا شکم دادن دیوار،
سقف و یا کف زمین هرگونه انحنا و تاب خوردن،
تاول زدن و به اصطلاح شکم دادن و یا وجود هرگونه لکه و رد آب بر روی دیوارهای خانه،
سقف و یا حتی کف خانه ممکن است نشان از نشتی لوله آب و وجود نشتی در لوله آب باشد.
شما در این حالت نیاز به نشت یابی لوله های آب خواهید داشت.

کلیدواژه خود را وارد کنید